ခါးစည္းနက္စာရင္း(ရန္ကုန္တိုင္း)

၁။စိုးျမင့္
၂။ျမတ္စိုး
၃။ထြန္းစိန္
၄။ယဥ္သာ
၅။ညီညီသာ
၆။ၾကည္႐ွိန္
၇။ႀကီးႀကိဳင္
၈။ေအာင္ျမင့္
၉။တက္တိုး
၁၀။ဝင္းျမင့္
၁၁။ဘုန္းျမင့္(ထုတ္ပယ္)
၁၂။ဆန္းညွိ
၁၃။ေက်ာ္ဇံ
၁၄။ခင္ယု
၁၅။ေအာင္လြင္(ထုတ္ပယ္)
၁၆။ဝင္းသူ
၁၇။ဝင္းမင္းလတ္
၁၈။ကိုကိုႏိုင္
၁၉။ဝင္းဗိုလ္
၂၀။ဗညားေခါင္
၂၁။မင္းရဲေက်ာ္
၂၂။ဥာဏ္လင္းဦး

၂၃။ထင္ေက်ာ္
၂၄။မ်ိဳးေဇာ္လွ
၂၅။ေက်ာ္လင္း
၂၆။စိန္ဝင္း
၂၇။သူသူေဇာ္
၂၈။ယမင္းစုလိႈင္
၂၉။မ်ိဳးမင္း
၃၀။ေအာင္သူ
၃၁။ေအာင္ေက်ာ္ေ႐ႊ
၃၂။ေစာကိုဝင္း
၃၃။ေစာရန္ႏိုင္
၃၄။နန္းဆုသက္ခိုင္
၃၅။နန္းျမင့္သက္ခိုင္
၃၆။ရဲမင္းထြန္း
၃၇။မင္းရဲထြဋ္
၃၈။ထိန္လင္းေအာင္
၃၉။ေစာ႐ိုးသ
၄၀။ဝဏၰခင္ေဌး
၄၁။ေက်ာ္ေဌး
၄၂။ေ႐ႊရည္ဝင့္

၄၃။ေအာင္ႀကီး(ထုတ္ပယ္)
၄၄။ျမင့္စိုး(ထုတ္ပယ္)
၄၅။ခင္စိန္(ထုတ္ပယ္)
၄၆။ေသာ္ဇင္လတ္
၄၇။ေက်ာ္မင္းထြဋ္
၄၈။ျပည့္ၿဖိဳးလင္း
၄၉။ညီေအာင္ဝင္း
၅၀။တင္ထြန္းဦး
၅၁။ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္ျမင့္
၅၂။မ်ိဳးေမာင္ေမာင္ျမင့္
၅၃။ႏိုဘယ္နယူတန္
၅၄။ေအာင္ေက်ာ္သိန္း
၅၅။ေအာင္ေက်ာ္သူ
၅၆။ရဲမင္းႏိုင္
၅၇။ခိုင္ဆုဆုသာ
၅၈။ေအာင္ေက်ာ္သန္း
၅၉။ရဲဝင္းႏိုင္
၆၀။ယဥ္လိႈင္မင္း
၆၁။ေအာင္ေက်ာ္ၿဖိဳး
၆၂။ေဇာ္ထူးေအာင္
၆၃။ထူးေက်ာ္
၆၄။စၿငိမ္းခ်မ္း

ခါးစည္းနက္စာရင္း(မြန္ျပည္နယ္)

၁။ေနဝင္း
၂။ကာလီဒါတ္
၃။သိန္းေဝ
၄။ေအာင္ေအာင္
၅။ျမင့္သန္း
၆။ျမင့္သူ
၇။ျမင့္စိုး
၈။ထြန္းထြန္းဦး(၁)
၉။ထြန္းထြန္းဦး(၂)
၁၀။သိုဏ္းေက်ာ္
၁၁။ေအးကို(၁)
၁၂။ေအးကို(၂)
၁၃။ဝင္းေအာင္
၁၄။ကိုကိုႏိုင္(ထုတ္ပယ္)
၁၅။ျမင့္ေဆြ
၁၆။စိုးထြန္းဝင္း
၁၇။ရဲျမင့္
၁၈။ေဒါက္တာလွဦး
၁၉။ျမင့္ေထြး
၂၀။ေမာင္ေအး
၂၁။ဇင္မာဝင္း

၂၂။မ်ိဳးေအာင္
၂၃။ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း
၂၄။ေအာင္ေက်ာ္ဝင္း(ထုတ္ပယ္)
၂၅။ေဇာ္ထက္
၂၆။စည္သူ
၂၇။သားငယ္
၂၈။ေက်ာ္မင္းဟိန္း
၂၉။ဟိန္းမင္းလတ္
၃၀။ႏိုင္မင္း
၃၁။ေအာင္ႏိုင္
၃၂။ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးသန့္
၃၃။ကိုကို
၃၄။လင္းအာ႐ံု
၃၅။ခင္ေအာင္
၃၆။ဝင္းျပည့္စံု
၃၇။ဝိုင္းဝိုင္းထက္
၃၈။ေစာထူးဝါး
၃၉။ေအာင္ခ်စ္ဦး
၄၀။ထူးျမင့္ေမာ္
၄၁။မင္းေအာင္ျမင့္
၄၂။ေဇာ္မင္း

ခါးစည္းနက္စာရင္း(ကရင္ျပည္နယ္)

၁။စိုးလင္း
၂။ေစာနီေလး
၃။ေစာအသီး
၄။သိန္းေက်ာ္
၅။သိန္းလိႈင္(ထုတ္ပယ္)
၆။ဝင္းတင္
၇။မင္းဦး
၈။ေအာင္ဝင္း(၁)
၉။ေစာေတာ္လွန္ေရး
၁၀။ေဒါန(ထုတ္ပယ္)

၁၁။ျမသြင္(ထုတ္ပယ္)
၁၂။ျမင့္ဦး
၁၃။ေဌးေအာင္ေက်ာ္
၁၄။လွေခ်ာတင္
၁၅။ေဆြလြင္
၁၆။ေအာင္ဝင္း(၂)
၁၇။ဝင္းကို
၁၈။ေသာင္းေဝ
၁၉။ဆန္းဦးေ႐ႊ
၂၀။တင္ညွိ

ခါးစည္းနက္စာရင္း(ခ်င္းျပည္နယ္)

၁။ခ်န္းဘိခ့္
၂။ဆလိုင္းက်ံဳက်င္းထန္
၃။စတီဗင္
၄။ေနာ္ခမ္း
၅။ဘန္လ်န္ကူး
၆။ေဇာ္ေဘာက္
၇။ဆိုကာ

ခါးစည္းနက္စာရင္း(ဧရာဝတိီတိုင္း)

၁။ေသာ္ဇင္လတ္
၂။ေအာင္ေက်ာ္သူ
၃။သိန္းထြန္းဦး
၄။ရဲမင္းသိန္း
၅။ေနလင္းဦး
၆။လိႈင္မ်ိဳးဦး
၇။ေသာင္းထြန္းေဆြ
၈။ခင္ေမာင္ဝင္း

ခါးစည္းနက္စာရင္း(တနသၤာရိီတိုင္း)

၁။မ်ိဳးမင္း
၂။ရဲေအာင္
၃။သန္းအုပ္စိုး