• KARATE DEFINATION

  What is Karate?

  kyokushin1

  KARATE-DO  ဟူသည္ ဂ်ပန္ေဝါဟာရ အရ (Empty) ဗလာ ၊ Te (Hand) လက္ျဖစ္ၿပီး၊ Do (way) နည္းပညာတို႕ျဖစ္သည္။ Karate – Do (ဗလာလက္ နည္းပညာ/   ေျခ၊လက္ ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလက္နက္ သဖြယ္ နည္းပညာတို႕ျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ ခုခံတိုက္ခိုက္ေသာအတတ္ပညာကိုဆိုလိုသည္။

 • KYOKUSHIN DEFINATION

  What is Kyokushin?

  kyokushin2

  ဆရာႀကီး Matsutatsu Oyama သည္   အင္အားႀကီးမားေသာ ကရာေတးအဖြဲ႕ အစည္းႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  သူသည္ ကရာေတးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္းေလာကတြင္ အာဏာအရွိဆံုးႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈ  အႀကီးမားဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ သူသည္  အာရွကိုယ္ခံပညာ  ​ေလာကမွ အေနာက္တိုင္းကိုယ္ခံပညာေလာကသာမကတစ္ကမၻာလံုးရွိကိုယ္ခံပညာေလာကသို႕   ျပန္႕ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကရာေတးပညာ၏ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ကြ်မ္းက်င္သူအျဖစ္ တကမၻာလံုး၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

  kyokushinn

  Kyoku = Ultimate, utmost

  Shin = Truth, truthfulness

  Kai = Organization

  Kan = Building, School

  Kyokushinkai Kanji

  ဂ်ပန္လက္ေရးလွျဖင့္ေရးထားေသာ စကားလံုးသံုးလံုး၏အဓိပၸါယ္မွာ “Kyoku”  “အထြဋ္အထိပ္ေသာ” ၊ “Shin”  ” အမွန္တရား” ႏွင့္ ”  Kai ”  “အဖြဲ႕အစည္း”   ျဖစ္သည္။ ထိုစာတန္းကိုDogi၏ေရွ႕ရင္ဘတ္ျခမ္းတြင္ တူညီစြာဝတ္ဆင္ၾကသည္။

  Kyoku meaning “Ultimate”.

  Shin meaning “Truth” or “Reality”.

  Kai meaning “Society” or “Association”.

  Kyokushinkai Kanji

  Kanku

  အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ တံဆိပ္မ်ားရွိပါသည္။ က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးတြင္ လည္းေလးနက္ ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားပါဝင္သည္႕ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။  က်ိဳခ့္ရွင္း တံဆိပ္တြင္ စက္ဝိုင္းေသးတစ္ခု၊ စက္ဝိုင္းႀကီးတစ္ခု ၊ စက္ဝိုင္းႀကီး၏ အထက္ႏွင့္ေအာက္သို႕ခြ်န္ထြက္ေနေသာ ေထာင့္တစ္စံုႏွင့္၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္သို႕ျပန္႕ထြက္ေနေသာ  ေထာင့္တစ္စံုပါဝင္ပါသည္။ စက္ဝိုင္းေသးကို စက္ဝိုင္းႀကီးက အျပင္ဘက္ကထပ္လွ်က္အေနအထားရွိပါသည္။ အျပင္စက္ဝိုင္းႀကီးသည္ Circle and Point Theory  (စက္ဝိုင္းဗဟိုျပဳအမွတ္စက္ႏွင့္ စက္ဝိုင္းပံုစံေရြ႕လ်ားမႈ သေဘာတရား) ကိုုရည္ညႊန္းပါသည္။ အတြင္းဘက္ရွိစက္ဝိုင္းငယ္သည္  (Imply depth)  “ပညာရပ္၏နက္႐ိႈင္းမႈသေဘာ”  ကိုေဖာ္ညႊန္း ပါသည္။    စက္ဝိုင္းႀကီး၏ အထက္ႏွင့္ေအာက္သို့ ခြ်န္ထြက္ေနေသာ  ​ေထာင့္တစ္စံုသည္ (Ultimate truth) “အထြဋ္” အထိပ္ေသာအမွန္တရား”  ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။ စက္ဝိုင္းႀကီး၏   ေရွ႕အေနာက္သို႕ျပန္႕ထြက္ေနေသာေထာင့္တစ္စံုသည္ (Power)  “အင္အား” ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။

  Kanku

 • 11 MOTTOS

  MAS-OYAMA

  က်ိဳခ့္ရွင္းခရတဲ့အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆာင္ပုဒ္
  ၁။ စစ္ေရးနည္းလမ္း (ကိုယ္ခံပညာ၏ လမ္းေၾကာင္း) သည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈတြင္စ၍ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈတြင္ ဆံုးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ လိမ္မာ ယဥ္ေက်းပါ။
  ၂။ ကိုယ္ခံပညာလမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္ရျခင္းသည္ မနားတမ္းေတာင္ကမ္းပါးယံတြင္ ကုတ္ကပ္တြယ္တက္ရသည္ႏွင့္ တူသည္။ လက္တတမ္းရွိ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ားမယိမ္းမယိုင္ဘဲျမႇဳပ္ႏွံထမ္းေဆာင္ထားရန္လိုသည္။
  ၃။ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ ေထာက္ထားစာနာျခင္းမရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ တဖက္သား၏ တိုးတက္ရပ္တည္မႈကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္းအား အခ်ိန္ျပည့္ေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ အစစအရာရာကို ပဏာမေျခလွမ္းကတည္းကႀကိဳးပမ္းပါ။
  ၄။ ကိုယ္ခံပညာသမားပင္ျဖစ္ပါေစ ေငြေၾကး၏အခန္းက႑ကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ မတတ္ႏိုင္ပါသို႔ေသာ္မည္သည့္ အခါမွ ေငြေၾကးကိုသာ အေလးထားေသာသူ မျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳပါ။
  ၅။ စိတ္ေနသေဘာထား၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ အစြန္းမေရာက္ေသာ မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ ကိုယ္ခံပညာရပ္၏ လမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။
  ၆။ ကိုယ္ခံပညာနည္းလမ္းသည္ ေလ့က်င့္မႈရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္တြင္ စတင္အေျချပဳ၍ ရက္ေပါင္းတစ္ေသာင္း ေလ့က်င့္ၿပီးမွ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္။
  ၇။ ကိုယ္ခံပညာမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္မိမိဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အသိဥာဏ္ပညာကိုရေစသည္။ တိုးတက္ရန္အလားအလာ တစ္ရပ္အျဖစ္ သင္၏လုပ္ရပ္မ်ားကို အၿမဲတမ္း ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ပါ။
  ၈။ ကိုယ္ခံပညာလမ္းေၾကာင္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္အသံုးဝင္ပံုသည္ ကမၻာေလာ အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။။ တကိုယ္ ေကာင္းဆန္ေသာ ဆႏၵမ်ား အားလံုးကို  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ့က်င့္ျခင္းမီးလွ်ံျဖင့္ ဖုတ္က်ည္းေလာင္ကြ်မ္းပစ္ လိုက္ပါ။
  ၉။ ကိုယ္ခံပညာသည္ အစက္တစ္စက္ျဖင့္စ၍ စက္ဝိုင္းတစ္ခုတြင္ဆံုးသည္၊ မ်ဥ္းေျဖာင့္မ်ားသည္လည္း  ဤနိယာမ သေဘာတရားမွ အရင္းခံသည္။
  ၁၀။ ကိုယ္ခံပညာနည္းလမ္း၏ စစ္မွန္ေသာအႏွစ္သာရကို အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္သာ သိႏိုင္သည္။ဤသို႔သိျခင္းသည္ အႏွစ္သာရ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ အခါမွ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိေအာင္ သင္ယူျခင္းပင္။
  ၁၁။အၿမဲမွတ္သားရန္မွာ ကိုယ္ခံပညာမ်ားတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ ႏွလံုးသား၏ ဆုလာဘ္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာျကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈပင္ျဖစ္သည္။

 • DOJO OATH

  dojo oath

  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတး အဖြဲ႕အစည္း၏ သစၥာအဓိဌာန္

  ၁။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မတုန္မလႈပ္ႀကံ႕ခိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရရွိရန္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ   ​ေလ့က်င့္ပါမည္။
  ၂။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေရးႀကံဳက သက္လံုေကာင္းေစရန္ ကိုယ္ခံပညာ၏ စစ္မွန္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုရွာေဖြ ပါမည္။
  ၃။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိစိတ္ကို အလိုမလိုက္ အစဥ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ေအာင္ အားမာန္ အျပည့္ျဖင့္  ႀကိဳးစားပါမည္။
  ၄။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင္တန္းသား/သူတို႔၏ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ က်င့္သံုးပါမည္။  မိမိထက္အဆင့္ျမင့္ သူကို ႐ိုေသပါမည္။ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။
  ၅။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား၏ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္ႀကံၿပီး လူလူခ်င္း ညႇာတာေထာက္ထားေသာစိတ္ကို အစဥ္ႏွလံုးသြင္းပါမည္။
  ၆။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ခြန္အားျမင့္မားလာရန္မွတပါး အျခားမည္သည့္အရာကိုမွ မမက္ေမာပါ။
  ၇။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘဝသက္ဆံုး ကရာေတးပညာကို ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ က်ိဳခ္ရွင္းနည္းစနစ္၏ အထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ေအာက္ ႀကိဳးစားပါမည္ဟု အဓိဌာန္ျပဳပါသည္။

 • DOJO ETIQUETTE

  DOJO က်င့္ဝတ္

  1.ေက်ာင္းသားတိုင္း Dojo သို႕ေရာက္ရွိသည့္အခါ (သို႔) ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္အခါDojo အားမ်က္ႏွာမူ၍ OSU ဟု  အသံျပဳ၍ Rei ျပဳ ဦးညြတ္ၾကရမည္။ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္လည္း ေလးစားမႈျဖင့္ ေရွးဦးစြာ  Rei ျပဳ ဦးညြတ္ၾကရမည္။
  2.Dojo သို႔ ေနာက္က်မွေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားသည္ Dojo အား Rei ျပဳဝင္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ နည္းျပဆရာ၏ ျမင္သာေသာ တစ္ေနရာတြင္ (Seiza) ထိုင္လ်က္ေစာင့္ ေနရပါမည္။
  ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ Dokora Rei    ျပဳၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍  (Shitsurei shimasu)  ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါဟု ေျပာဆို(Rei) ျပဳၿပီးမိမိခါးစည္း အဆင့္တူရာအတန္းသို႔ အေျပးဝင္ေရာက္ေနရာယူပါ။
  3.Dojo အတြင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေနစဥ္ အစာစားျခင္း၊ ေရေသာက္ျခင္း၊ ပီေကဝါးစားေနျခင္း လံုးဝ ခြင့္မျပဳပါ။
  4.သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း နည္းျပဆရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ Dojo   ျပင္ပသို႔ထြက္ခြာခြင့္မရွိပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ မိမိအတန္း၏ ေနာက္ေက်ာသို႔ လွည့္ထြက္ၿပီး အနီးဆံုးတဖက္တခ်က္သို႔ အေျပးထြက္ခြာသြားရမည္။
  5.ေက်ာင္းသားတိုင္း နည္းျပဆရာမ်ားအား ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ နည္းျပဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ (Shihan, Sensei , Sempai)ဟု ဦးစြာအမည္ေခၚဆို၍ OSU ဟု အသံျပဳကာ ဦးညြတ္အေလးျပဳၾကရမည္။ အၿမဲတမ္းျပဳမူရမည့္ အစဥ္အလာကို သတိျပဳၾကရမည္။
  6.Dojo အတြင္း နည္းျပဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားမႈအေၾကာင္းအရာ ပ်က္ျပားသြားေစေသာ အလ်င္စလိုဝင္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာေနျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။
  7.နည္းျပဆရာ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ပို႔ခ်က္ခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုစူးစိုက္၍ ႐ိုေသစြာ လိုက္နာရမည္။ လက္ခါးေထာက္လ်က္ ခြန္းတုန္႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရ၊ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုတတ္ရမည္။
  8.ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ျပသနာတစံုတစ္ရာေပၚေပါက္လွ်င္ ရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳပဲ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ထိန္းသိမ္းေလ့က်င့္ရမည္။ နည္းျပဆရာက သတိျပဳမိမွသာ ရပ္တန္႔ပါ။
  9.နည္းျပဆရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းKumite (Fighting) ေလ့က်င့္ခြင့္ မရွိပါ။ နည္းျပဆရာ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စည္းကမ္းတက် စနစ္က်စြာေလ့က်င့္ရမည္။
  10.နည္းျပဆရာ၏ တာဝန္ေပးေစခိုင္းမႈကို အၿမဲတမ္းအလ်င္အျမန္ သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
  11. Dojo အတြင္း သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ ေခတၲရပ္နားစဥ္ မည္သူမွ်လဲေလ်ာင္းေနျခင္း၊ နံရံကို မွီတြယ္ေနျခင္း ေျခပစ္လက္ပစ္ ထိုင္ေနျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ နည္းျပဆရာ၏ သတ္မွတ္ေပးေသာ အေနအထားျဖင့္ အနားယူရမည္။
  12. Dojo   ခန္းမေနရာအား အစဥ္အၿမဲသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေစရန္ ေက်ာင္းသားတိုင္း ဂ႐ုတစိုက္တာဝန္ ယူ ထိမ္းသိမ္းၾကရမည္။
  13. ေက်ာင္းသားတိုင္း မိမိတို႔၏ (Dogi)  ဝတ္စံုမ်ားကို အၿမဲတမ္းသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ ခိုင္ၿမဲစြာ ဝတ္ဆင္ၾကရမည္။  (Dogi)   ဝတ္စံုမ်ားကို သပ္ယပ္ေသသပ္စြာ ေခါက္ယူသိမ္းဆည္း ယူေဆာင္ၾကရမည္။
  14. မိမိ၏ ျပင္းထန္ေသာေလ့က်င့္မႈ၊ ရင့္က်က္ေသာ  စိတ္ဓာတ္တို႔ကို      ေဖာ္ျပေသာအားျဖင့္ (Obi) ခါးစည္းအား ဘယ္ေတာ့မွ ေလ်ာ္ဖြတ္ျခင္းမျပဳရပါ။
  15. ရာသီဥတု အေျခအေနအရ (သို႔မဟုတ္) ျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္မႈအတြက္ မဟုတ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ Dogi  ၏ ေအာက္ခံအျဖစ္T- shirt  ဝတ္ဆင္ခြင့္မျပဳ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ဝတ္ဆင္ခြင့္ျပဳသည္။
  16.မိမိတကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းရမည္။ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ား ညႇပ္ထားရမည္။
  17.ေလ့က်င့္ခ်ိန္အတြင္း  Dogi ဝတ္စံုမွအပ အျခားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ဝတ္ဆင္ထားျခင္း မျပဳရ။
  18.OSU ဟူသည္ Oshi Shinobu  မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အသံျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ရာထူးအဆင့္ဆင့္အရ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ တာဝန္ခြဲေဝျခင္းတို႔ကို  နာခံသည့္အေနျဖင့္ ဇြဲရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တိက်စြာလိုက္နာျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
  19. OSU  ဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ ႐ိုေသေလးစားမႈ ခိုင္မာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Kyokushin Karate  ရဲ႕ အထူးအေရးပါသည့္ အသံုးအႏႈန္းတရပ္ျဖစ္သည္။