အိုင္ေကအိုမာဆု႐ွိးမားျမန္မာက်ိဳခ့္႐ွင္းကရာေတးအဖြဲ႕အစည္း

– ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း သင္တန္းခြဲ(၆)ခုျဖင့္ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။
– International Karate Organization Kyokushinkaikan. – I.K.O President Yoshikazu  Matsushima(Honbu, Japan)မွတရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳ ခန္႔အပ္ထားေသာMyanmar Branch ျဖစ္ပါသည္။
ဤအဖြဲ႕စည္း၏ ပန္းတိုင္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုဦးတည္ပါသည္။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
၁။ က်န္းမာ၍ ကိုယ္ခႏၶာႀကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းေစရန္။
၂။ စိတ္ၿငိမ္ျခင္း၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရယူရန္။
၃။ အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္၍ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ေစရန္။
၄။ မိမိတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

-ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ွSosai Mas Oyama ၏ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ (Budo way)  အတိုင္းခံယူၿပီး၊ Dojo Oath  (၇) ခ်က္အတိုင္းက်င့္ႀကံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
-ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္မည့္ ခါးစည္းနက္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ က်ိဳခ့္႐ွင္း စံနမူနာ ကေတာ့
– Keep your head low (Modesty),  ဦးေခါင္းကိုႏွိမ့္ခ်ထားပါ (မပလႊားပါႏွင့္)
-Eyes high (Ambtion),  အၾကည့္ကိုေတာ့ျမင့္ျမင့္ၾကည့္ပါ (ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ)
-Mouth shut (Serenity),  ပါးစပ္ကိုပိတ္ထားပါ (တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနပါ)
-Base yourself on filial piety and benefit others,  ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းၿပီးအမ်ားေကာင္းက်ိဳးျပဳပါ။

Myanmar Kyokushin Karate Committee

MAUNG MAUNG MYINT

Chairman
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

WIN THU

Vice-Chairman
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

TUN TUN OO

Vice-Chairman
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

International Relation Committee

THU THU ZAW

General Secretary
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

HTEIN LIN AUNG

Vice-General Secretary
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

KHINE HSU HSU THAR

Secretary (1)
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

PYAE PHYO LIN

Secretary (2)
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Branch Chief (B.C)

Yangon Branch

YAMIN SU HLAING

Yangon Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

SAW NOBLE NEWTON

Assistant Yangon Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Ayeyarwaddy Branch

THAW ZIN LATT

Ayeyarwaddy Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

AUNG KYAW THU

Assistant Ayeyarwaddy Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Mon Branch

THAING KYAW

Mon Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

YE MYINT

Assistant Mon Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Thanintharyi Branch

MYO MIN

Thanintharyi Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

YE AUNG

Assistant (1) Thanintharyi Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

THAN OATH SOE

Assistant (2) Thanintharyi Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Kayin Branch

SAW AHTEE

Kayin Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Chin Branch

CHAM BEAK

Chin Branch Chief
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

Local Media Relation Committee

MIN YAL TOOK

Local Media Relation
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

YE MIN NAING

Local Media Relation
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima

YE WIN NAING

Local Media Relation
Myanmar Kyokushin Karate
I.K.O Matsushima